ലോഡ്ചെയ്യുന്നു ...

താമസസൗകര്യം

ഇതുവരെ ലിസ്റ്റിംഗുകളൊന്നുമില്ല

വിജ്ഞാപനം

പ്രീമിയം ലിസ്റ്റിംഗുകൾ

നെയ്‌റോബിയിലെ കിറ്റിസുരുവിൽ ട Town ൺ‌ഹ house സ് വാടകയ്ക്ക് നെയ്‌റോബിയിലെ കിറ്റിസുരുവിൽ ട Town ൺ‌ഹ house സ് വാടകയ്ക്ക്
നെയ്‌റോബിയിലെ കിറ്റിസുരുവിൽ ട Town ൺ‌ഹ house സ് വാടകയ്ക്ക്
350,000 KSh / Monthly
| 4 കിടക്കകൾ | 4 ബത്ത്
 Nairobi in Nairobi (Kenya), N/a
കിയാംബുവിലെ റുയിരുവിൽ വാടകയ്‌ക്കെടുക്കുന്നതിനുള്ള പ്രോപ്പർട്ടി കിയാംബുവിലെ റുയിരുവിൽ വാടകയ്‌ക്കെടുക്കുന്നതിനുള്ള പ്രോപ്പർട്ടി
കിയാംബുവിലെ റുയിരുവിൽ വാടകയ്‌ക്കെടുക്കുന്നതിനുള്ള പ്രോപ്പർട്ടി
45,000 KSh / Monthly
 Ruiru in Kiambu (Kenya), N/a
നെയ്‌റോബിയിലെ വെസ്റ്റ്‌ലാന്റിൽ വാണിജ്യ സ്വത്ത് നെയ്‌റോബിയിലെ വെസ്റ്റ്‌ലാന്റിൽ വാണിജ്യ സ്വത്ത്
നെയ്‌റോബിയിലെ വെസ്റ്റ്‌ലാന്റിൽ വാണിജ്യ സ്വത്ത്
650,000 KSh / Monthly
 Nairobi in Nairobi (Kenya), N/a
കിക്കുയു, വാങ്കിഗെയിൽ ധാരാളം വിൽപ്പനയ്ക്ക് കിക്കുയു, വാങ്കിഗെയിൽ ധാരാളം വിൽപ്പനയ്ക്ക്
കിക്കുയു, വാങ്കിഗെയിൽ ധാരാളം വിൽപ്പനയ്ക്ക്
1,700,000 KSh
 Kikuyu in Kiambu (Kenya), N/a
നെയ്‌റോബിയിലെ റുവാക്കയിൽ വാടകയ്‌ക്കെടുക്കാനുള്ള അപ്പാർട്ട്മെന്റ് നെയ്‌റോബിയിലെ റുവാക്കയിൽ വാടകയ്‌ക്കെടുക്കാനുള്ള അപ്പാർട്ട്മെന്റ്
നെയ്‌റോബിയിലെ റുവാക്കയിൽ വാടകയ്‌ക്കെടുക്കാനുള്ള അപ്പാർട്ട്മെന്റ്
35,000 KSh / Monthly
| 2 കിടക്കകൾ | 2 ബത്ത് | 1237.85 ചതുരശ്ര അടി
 Nairobi in Nairobi (Kenya), N/a
നെയ്‌റോബിയിലെ പാർക്ക്‌ലാന്റിൽ വാടകയ്‌ക്കെടുക്കാനുള്ള അപ്പാർട്ട്മെന്റ് നെയ്‌റോബിയിലെ പാർക്ക്‌ലാന്റിൽ വാടകയ്‌ക്കെടുക്കാനുള്ള അപ്പാർട്ട്മെന്റ്
നെയ്‌റോബിയിലെ പാർക്ക്‌ലാന്റിൽ വാടകയ്‌ക്കെടുക്കാനുള്ള അപ്പാർട്ട്മെന്റ്
155,000 KSh / Monthly
| 3 കിടക്കകൾ | 3 ബത്ത് | 3315.28 ചതുരശ്ര അടി | 0.22 Ac
 Nairobi in Nairobi (Kenya), N/a
നെയ്‌റോബിയിലെ ലവിംഗ്ടണിൽ വാടകയ്‌ക്ക് ട Town ൺ‌ഹ house സ് നെയ്‌റോബിയിലെ ലവിംഗ്ടണിൽ വാടകയ്‌ക്ക് ട Town ൺ‌ഹ house സ്
നെയ്‌റോബിയിലെ ലവിംഗ്ടണിൽ വാടകയ്‌ക്ക് ട Town ൺ‌ഹ house സ്
220,000 KSh / Monthly
| 4 കിടക്കകൾ | 4 ബത്ത് | 44035.16 ചതുരശ്ര അടി | 22.17 Ac
 Nairobi in Nairobi (Kenya), N/a
നെയ്‌റോബിയിലെ വെസ്റ്റ്‌ലാന്റിൽ വാടകയ്‌ക്കെടുക്കാനുള്ള അപ്പാർട്ട്മെന്റ് നെയ്‌റോബിയിലെ വെസ്റ്റ്‌ലാന്റിൽ വാടകയ്‌ക്കെടുക്കാനുള്ള അപ്പാർട്ട്മെന്റ്
നെയ്‌റോബിയിലെ വെസ്റ്റ്‌ലാന്റിൽ വാടകയ്‌ക്കെടുക്കാനുള്ള അപ്പാർട്ട്മെന്റ്
200,000 KSh / Monthly
| 4 കിടക്കകൾ | 5 ബത്ത് | 3498.27 ചതുരശ്ര അടി
 Nairobi in Nairobi (Kenya), N/a

ഏറ്റവും പുതിയ ലിസ്റ്റിംഗുകൾ

നെയ്‌റോബിയിലെ കിറ്റിസുരുവിൽ ട Town ൺ‌ഹ house സ് വാടകയ്ക്ക് നെയ്‌റോബിയിലെ കിറ്റിസുരുവിൽ ട Town ൺ‌ഹ house സ് വാടകയ്ക്ക്
നെയ്‌റോബിയിലെ കിറ്റിസുരുവിൽ ട Town ൺ‌ഹ house സ് വാടകയ്ക്ക്
350,000 KSh / Monthly
| 4 കിടക്കകൾ | 4 ബത്ത്
 Nairobi in Nairobi (Kenya), N/a
കിയാംബുവിലെ റുയിരുവിൽ വാടകയ്‌ക്കെടുക്കുന്നതിനുള്ള പ്രോപ്പർട്ടി കിയാംബുവിലെ റുയിരുവിൽ വാടകയ്‌ക്കെടുക്കുന്നതിനുള്ള പ്രോപ്പർട്ടി
കിയാംബുവിലെ റുയിരുവിൽ വാടകയ്‌ക്കെടുക്കുന്നതിനുള്ള പ്രോപ്പർട്ടി
45,000 KSh / Monthly
 Ruiru in Kiambu (Kenya), N/a
നെയ്‌റോബിയിലെ വെസ്റ്റ്‌ലാന്റിൽ വാണിജ്യ സ്വത്ത് നെയ്‌റോബിയിലെ വെസ്റ്റ്‌ലാന്റിൽ വാണിജ്യ സ്വത്ത്
നെയ്‌റോബിയിലെ വെസ്റ്റ്‌ലാന്റിൽ വാണിജ്യ സ്വത്ത്
650,000 KSh / Monthly
 Nairobi in Nairobi (Kenya), N/a
കിക്കുയു, വാങ്കിഗെയിൽ ധാരാളം വിൽപ്പനയ്ക്ക് കിക്കുയു, വാങ്കിഗെയിൽ ധാരാളം വിൽപ്പനയ്ക്ക്
കിക്കുയു, വാങ്കിഗെയിൽ ധാരാളം വിൽപ്പനയ്ക്ക്
1,700,000 KSh
 Kikuyu in Kiambu (Kenya), N/a
നെയ്‌റോബിയിലെ റുവാക്കയിൽ വാടകയ്‌ക്കെടുക്കാനുള്ള അപ്പാർട്ട്മെന്റ് നെയ്‌റോബിയിലെ റുവാക്കയിൽ വാടകയ്‌ക്കെടുക്കാനുള്ള അപ്പാർട്ട്മെന്റ്
നെയ്‌റോബിയിലെ റുവാക്കയിൽ വാടകയ്‌ക്കെടുക്കാനുള്ള അപ്പാർട്ട്മെന്റ്
35,000 KSh / Monthly
| 2 കിടക്കകൾ | 2 ബത്ത് | 1237.85 ചതുരശ്ര അടി
 Nairobi in Nairobi (Kenya), N/a
നെയ്‌റോബിയിലെ പാർക്ക്‌ലാന്റിൽ വാടകയ്‌ക്കെടുക്കാനുള്ള അപ്പാർട്ട്മെന്റ് നെയ്‌റോബിയിലെ പാർക്ക്‌ലാന്റിൽ വാടകയ്‌ക്കെടുക്കാനുള്ള അപ്പാർട്ട്മെന്റ്
നെയ്‌റോബിയിലെ പാർക്ക്‌ലാന്റിൽ വാടകയ്‌ക്കെടുക്കാനുള്ള അപ്പാർട്ട്മെന്റ്
155,000 KSh / Monthly
| 3 കിടക്കകൾ | 3 ബത്ത് | 3315.28 ചതുരശ്ര അടി | 0.22 Ac
 Nairobi in Nairobi (Kenya), N/a
നെയ്‌റോബിയിലെ ലവിംഗ്ടണിൽ വാടകയ്‌ക്ക് ട Town ൺ‌ഹ house സ് നെയ്‌റോബിയിലെ ലവിംഗ്ടണിൽ വാടകയ്‌ക്ക് ട Town ൺ‌ഹ house സ്
നെയ്‌റോബിയിലെ ലവിംഗ്ടണിൽ വാടകയ്‌ക്ക് ട Town ൺ‌ഹ house സ്
220,000 KSh / Monthly
| 4 കിടക്കകൾ | 4 ബത്ത് | 44035.16 ചതുരശ്ര അടി | 22.17 Ac
 Nairobi in Nairobi (Kenya), N/a
നെയ്‌റോബിയിലെ വെസ്റ്റ്‌ലാന്റിൽ വാടകയ്‌ക്കെടുക്കാനുള്ള അപ്പാർട്ട്മെന്റ് നെയ്‌റോബിയിലെ വെസ്റ്റ്‌ലാന്റിൽ വാടകയ്‌ക്കെടുക്കാനുള്ള അപ്പാർട്ട്മെന്റ്
നെയ്‌റോബിയിലെ വെസ്റ്റ്‌ലാന്റിൽ വാടകയ്‌ക്കെടുക്കാനുള്ള അപ്പാർട്ട്മെന്റ്
200,000 KSh / Monthly
| 4 കിടക്കകൾ | 5 ബത്ത് | 3498.27 ചതുരശ്ര അടി
 Nairobi in Nairobi (Kenya), N/a